Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

Waarom een arbeidsongevallenverzekering?

Als werkgever bent u wettelijk verplicht om voor uw personeel een verzekering af te sluiten tegen letsels als gevolg van een arbeidsongeval of een ongeval op de weg van en naar het werk. Deze verzekering vergoedt de schade op basis van het loon van het slachtoffer in geval van overlijden of tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid. Ze komt ook tussen in de medische kosten.

Bent u het slachtoffer van een arbeidsongeval? AXA helpt u stap voor stap.
Raadpleeg onze pagina’s om u te ondersteunen in de verschillende stappen.

Accident@Work Prevention Check

Hoe kunt u arbeidsongevallen voorkomen?

Neemt u voldoende maatregelen ?

140 000

Het aantal aangiftes van arbeidsongevallen bij AXA Belgium tussen 2013 en 2016. Meer dan 8000 ervan met blijvende invaliditeit.

27

Het gemiddeld aantal dagen arbeidsongeschiktheid na een arbeidsongeval stijgt met de leeftijd: 27 dagen voor 40-50 jarigen; 17 dagen voor 25-30 jarigen.

18%

18% van de arbeidsongevallen gebeuren gedurende het eerste werkjaar.

Zwaardere ongevallen

Statistisch gezien is een ongeval op de weg van en naar het werk vaak zwaarder dan een ongeval op de werkplaats.

In een notendop

Verplichte verzekering om uw personeelsleden te dekken tegen letsels als gevolg van een arbeidsongeval of een ongeval op de weg van en naar het werk.:

Dekking

Dekking van thuiswerk en tijdelijke opdrachten in het buitenland

Evenementen

Dekking van sportieve, culturele en sociale evenementen

Bijstand bij schadegeval

De klok rond telefonische bijstand, psychologische bijstand, vervoer,…

Full Services

Voordelige voorwaarden voor een brede waaier aan preventie- en bijstandsdiensten aangeboden door gespecialiseerde ondernemingen

Easydail

Volledig gratis en beveiligde app om arbeidsongevallen aan te geven

De nieuwsbrief Safety flash

Belangrijke preventietips

Als het, in de zin van de wet, om een arbeidsongeval of een ongeval op de weg van en naar het werk gaat, kan het slachtoffer (of zijn rechthebbenden in geval van overlijden) aanspraak maken op:

 • Een vergoeding bij tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid
 • Een tegemoetkoming in de medische kosten
 • Een vergoeding voor de begrafeniskosten en de repatriëring van het stoffelijk overschot. De naaste familieleden kunnen ook recht hebben op een rente.

De vergoedingen (inclusief de rente) worden berekend op basis van het geplafonneerde basisloon van het slachtoffer. De naaste familieleden kunnen ook recht hebben op een rente.

Noodzakelijk om te weten alvorens te onderschrijven

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen. De belangrijkste uitsluitingen/beperkingen van het product zijn de volgende:

in Extralegale dekkingen:

 • sommige sportongevallen
 • de ongevallen die het gevolg zijn van opzet (maar verzekerden of rechthebbenden die aan het opzet vreemd zijn, blijven verzekerd)
 • zelfmoord(poging)
 • dekkingsbeperking: de basis voor de vergoeding die berekend wordt op het gedeelte van het loon boven het wettelijk maximum, is beperkt tot het drievoud van het wettelijk maximum in het jaar van het ongeval.
 • ...

Het product Talensia Arbeidsongevallen is een persoonsverzekering onderworpen aan het Belgisch recht. Deze verzekering wordt onderschreven voor een minimale duurtijd van 1 jaar of 3 jaar, met de mogelijkheid tot stilzwijgende vernieuwing. Wij raden u aan om de productfiches te raadplegen alsook de algemene voorwaarden die van kracht zijn en die het geheel van de toepasselijke modaliteiten van onze verzekeringsdekkingen hernemen, aandachtig te lezen. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw tussenpersoon die te uwer beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

Opties

Bovenwettelijke dekking

Ligt het loon van uw personeel boven het wettelijke maximum?
Met de bovenwettelijke dekking kan uw medewerker het inkomensverlies na een arbeidsongeval beperken.

“Gewaarborgd loon”

Als uw medewerker arbeidsongeschikt is, blijft u de eerste 30 dagen zijn loon uitbetalen. Deze dekking voorziet in een bijdrage in uw werkgeverslasten en/of -bijdragen tijdens deze periode van het gewaarborgd loon.

BA werkgever

Bij een arbeidsongeval bent u gedekt tegen de soms heel dure gevolgen van uw eventuele buitencontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid tegenover uw personeelsleden. Wij komen tussen voor maximaal 500.000 euro per schadegeval.

Een schadegeval?

Een van uw medewerkers is het slachtoffer van een ongeval op het werk of op de weg van en naar het werk? AXA helpt u!

De klok rond bijstand

Bij een ongeval in België of binnen 30 km buiten de landsgrenzen heeft het slachtoffer, zijn familie of zelfs uw onderneming heel snel hulp nodig. AXA Assistance biedt u de klok rond zijn diensten aan.

Enkele voorbeelden:

 • de organisatie van de repatriëring van het slachtoffer bij een arbeidsongeval in het buitenland
 • de organisatie en tenlasteneming van psychologische bijstand aan het slachtoffer, zijn collega's en zijn familie
 • de organisatie van aangepast vervoer voor het slachtoffer tussen zijn woonplaats en zijn werkplaats en een tussenkomst in deze kosten
 • het zoeken van paramedisch personeel voor thuiszorg

Bovendien levert onze sociaal adviseur bij heel zware ongevallen gepersonaliseerde en bijzonder gewaardeerde diensten.

Online ongevalsaangifte

AXA heeft voor u Easy Dail ontwikkeld, een gratis en beveiligde webtoepassing om arbeidsongevallen aan te geven en te beheren die bovendien ook een massa inlichtingen voorziet die de veiligheid in uw bedrijf kunnen verbeteren.

Elektronische handleiding voor slachtoffers van een arbeidsongeval

Nuttige informatie voor uw medewerker, slachtoffer van een arbeidsongeval of een ongeval op de weg van en naar het werk:

 • Wat moet u eerst doen?
 • Wordt uw loon doorbetaald?
 • Gaat u weer aan het werk, voltijds, gedeeltelijk of in een aangepaste vorm?
 • Worden uw medische kosten terugbetaald?
 • Bent u blijvend arbeidsongeschikt?

Ontevreden?

Met eventuele klachten kan je terecht bij de dienst Customer Protection (Troonplein 1, 1000 Brussel of via ons contactformulier). Je ontvangt onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer waaronder jouw klacht is geregistreerd. Een beheerder wordt aan jou toegewezen en zorgt in alle neutraliteit voor je dossier.

Indien je niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing kan je je richten tot de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as).