Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

Waarom een brandverzekering ?

De brandverzekering is een essentiële verzekering voor uw onderneming. Ze vergoedt de schade veroorzaakt door brand, ontploffingen, storm... Als eigenaar wordt u vergoed voor alle schade veroorzaakt aan uw gebouw. Als u huurder of bewoner van het gebouw bent, dekken wij uw huurdersaansprakelijkheid. In beide gevallen kunt u uw brandverzekering nog aanvullen met een diefstalverzekering.

Dekking van schade door storm, hagel en sneeuw-of ijsdruk

Dekking van schade, vandalisme en kwaad

opzet aan het gebouw en voor de lokalen voor professioneel gebruik, tot 12.500 euro

Dekking van schade veroorzaakt door het wegstromen van water uit huishoudtoestellen of sanitaire installaties

Tussenkomst in de kosten om het waterlek op te sporen

Tijdelijke dekking op het oude en het nieuwe adres wanneer u verhuist

Brandverzekering in geval van brand?
En meer!

U bent ook gedekt tegen:

 • Brand en gelijkgestelde gevaren
 • Aanslagen, arbeidsconflicten
 • Burgerrechtelijke aansprakelijkheid gebouw (bijvoorbeeld: een dakpan valt naar beneden en verwondt een voorbijganger)
 • Schade veroorzaakt door een natuurramp of door water en minerale oliën
 • Schade veroorzaakt door een temperatuurwijziging aan de koopwaar en de voedingsmiddelen voor privégebruik
 • Het breken van kunstglaswerk, vensters, uithangborden en reclamepanelen
 • Schade aan thermische en fotovoltaïsche zonnepanelen
 • Schade veroorzaakt door storm of hagel aan zonnetenten, luifels en zonneluifels
 • Schade veroorzaakt door de inwerking van elektriciteit
 • Schade veroorzaakt aan materieel en koopwaar gebruikt in het kader van een beurs of een tentoonstelling in een land van de EU

Opties

Naargelang uw situatie kunnen bepaalde dekkingen en verzekeringen nuttig zijn voor u.

Diefstal en vandalisme

Diefstal? Dat overkomt niet alleen anderen.

De diefstalverzekering komt tussen bij:

 • de verdwijning en beschadiging van de inhoud van het gebouw als gevolg van een diefstal of een poging tot diefstal
 • schade veroorzaakt door vandalisme aan de inhoud als gevolg van een diefstal of poging tot diefstal
 • diefstal van materieel en koopwaar
 • diefstal van waarden in kassa
 • valse bankbiljetten die u te goeder trouw hebt aanvaard
 • diefstal en vandalisme in de ruimten die als woning gebruikt worden, mits regelmatige bewoning

Noodzakelijk om te weten alvorens te onderschrijven

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen. De belangrijkste uitsluitingen/beperkingen van het product zijn de volgende:

 • diefstal van dieren
 • diefstal en vandalisme gepleegd in de gemeenschappelijke delen van het gedeeltelijk door de verzekerde gebruikte gebouw
 • diefstal en vandalisme gepleegd wanneer het gebouw niet definitief afgesloten en volledig overdekt is
 • dekkingsbeperking voor schade lager dan of gelijk aan het bedrag van het eigen risico (bedrag dat ten laste blijft van de verzekerde)

Onrechtstreekse verliezen

Uw onrechtstreekse verliezen na een gedekt schadegeval kunnen eveneens worden vergoed.

Uw uitgaven zoals telefoonkosten, postzegels, verplaatsingen… worden ten laste genomen door een vermeerdering met 10% van de verschuldigde schadeloosstelling voor bepaalde schadegevallen, met een maximum van 75.000 euro.

Rechtsbijstand

In het kader van de rechtsbijstand vertrouwt AXA het beheer van uw schadegeval toe aan Legal Assistance & Recovery (LAR), een onafhankelijk schaderegelingsbureau gespecialiseerd in rechtsbijstand.

LAR informeert u over uw rechten en zoekt een minnelijke, snelle en aanvaardbare oplossing in geval van conflict met de tegenpartij bij een schadegeval. Als dat niet lukt, komt LAR tussen in de procedurekosten en de erelonen van uw advocaat. De verzekering rechtsbijstand brand omvat met name:

 • strafrechtelijke verdediging: een voorbijganger valt en dient een klacht in tegen u omdat u het besneeuwde trottoir niet hebt vrijgemaakt
 • extracontractueel burgerrechtelijk verhaal tegen een aansprakelijke derde: u hebt last van waterinsijpeling in uw muren doordat uw buurman zijn dakgoten niet onderhoudt

Noodzakelijk om te weten alvorens te onderschrijven

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen. De belangrijkste uitsluitingen/beperkingen van het product zijn de volgende:

 • schadegeval waarvan de oorzaak, ontdekt bij een vorig schadegeval, niet werd opgeheven
 • schadegeval als gevolg van ontploffing van springstoffen wanneer de aanwezigheid ervan de verzekerde bekend had moeten zijn
 • geen dekking voor een bouwvallig of voor afbraak bestemd gebouw
 • dekkingsbeperking voor schade lager dan of gelijk aan het bedrag van het eigen risico (bedrag dat ten laste blijft van de verzekerde)
 • ...

De producten Talensia Brand eenvoudige risico’s en Talensia Diefstal & vandalisme eenvoudige risico’s zijn schadeverzekeringen onderworpen aan het Belgisch recht. Deze verzekeringen worden onderschreven voor de duurtijd van 1 jaar, met de mogelijkheid tot stilzwijgende vernieuwing. Wij raden u aan om de productfiches te raadplegen alsook de algemene voorwaarden die van kracht zijn en die het geheel van de toepasselijke modaliteiten van onze verzekeringsdekkingen hernemen, aandachtig te lezen. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw tussenpersoon die te uwer beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

Schadegeval?

Bent u het slachtoffer van een schadegeval? AXA vergoedt u niet alleen, wij helpen u ook!

Tussenkomsten na een schadegeval

Wij komen tussen in de:

 • kosten voor de redding, opruiming, afbraak, bewaring en opslag van de geredde goederen
 • kosten gebonden aan de dekkingen waterschade, schade door minerale oliën, inwerking van elektriciteit en glasbreuk
 • kosten gebonden aan de heraanleg van de tuin en kosten voor voorlopige logies
 • expertisekosten, gebruiksderving van onroerend goed
 • verhaal van huurders of bewoners
 • verhaal van derden
 • begrafeniskosten

Eerste hulp bij brandschade

AXA Assistance biedt u oplossingen aan om uw activiteit in elk geval voort te zetten:

 • de organisatie en de tenlasteneming van uw repatriëring, met de trein of het vliegtuig, als u in het buitenland verblijft
 • de redding, de reiniging, de opslag en de bewaring van uw beschadigde goederen
 • het zoeken van lokalen en materieel, zodat uw onderneming kan blijven werken
 • het sturen van een door Axa Assistance aangestelde hersteller voor de dringende herstellingen

Eerste hulp bij diefstal of poging tot diefstal

AXA Assistance is er om u te helpen:

Wij komen tussen in :

 • de organisatie en de tenlasteneming van uw repatriëring, met de trein of het vliegtuig, als u in het buitenland verblijft
 • de redding, opslag, bewaring en reiniging van de beschadigde goederen
 • de voorlopige afdichting van het verzekerde gebouw
 • de bewaking van de lokalen en de beschadigde goederen

Ontevreden?

Met eventuele klachten kan je terecht bij de dienst Customer Protection (Troonplein 1, 1000 Brussel of via ons contactformulier). Je ontvangt onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer waaronder jouw klacht is geregistreerd. Een beheerder wordt aan jou toegewezen en zorgt in alle neutraliteit voor je dossier.

Indien je niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing kan je je richten tot de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as).