Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

Verzekeringen bedrijfsschade

De verzekering bedrijfsschade waarborgt uw financiële inkomsten tijdens de periode waarin uw activiteit stilligt of vertraagd wordt als gevolg van een schadegeval dat gedekt is door uw brandverzekering.

3 formules :

Een forfaitaire formule

Storting van een forfaitaire dagvergoeding per dag van volledige onderbreking van uw activiteiten. Indien de onderbreking gedeeltelijk is, dan is de vergoeding in verhouding tot het onderbrekingspercentage.

Een formule ‘plus’

Storting van een vergoeding op omzet om uw bedrijfsresultaat te behouden. Hiervoor moet de omzet aangegeven worden aan AXA.

Een formule op basis van extra bijkomende kosten

Dekking van de bijkomende kosten die u moet maken om uw activiteit te hervatten (huur van voorlopige lokalen of meubilair, uitbetaling van overuren aan uw medewerkers …).

Noodzakelijk om te weten alvorens te onderschrijven

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen. De belangrijkste uitsluitingen/beperkingen van de producten zijn de volgende:

  • schadegevallen die niet gedekt zijn in het kader van de verzekering Brand Eenvoudige Risico’s
  • onderbreking van de activiteit ten gevolge van een schadegeval door een natuurramp
  • dekkingsbeperking voor de formule in extra kosten : kosten gemaakt zonder akkoord van onze experts
  • dekkingsbeperking voor de formule plus en de forfaitaire formule : bedrijfsschade tijdens de wachttijd (periode, vermeld in de algemene en/of bijzondere voorwaarden, gedurende dewelke geen vergoeding verschuldigd is)
  • ...

De producten Talensia Bedrijfsschade zijn schadeverzekeringen onderworpen aan het Belgisch recht. Deze verzekeringen worden onderschreven voor de duurtijd van 1 jaar, met de mogelijkheid tot stilzwijgende vernieuwing. Wij raden u aan om de productfiches te raadplegen alsook de algemene voorwaarden die van kracht zijn en die het geheel van de toepasselijke modaliteiten van onze verzekeringsdekkingen hernemen, aandachtig te lezen. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw tussenpersoon die te uwer beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

Ontevreden?

Met eventuele klachten kan je terecht bij de dienst Customer Protection (Troonplein 1, 1000 Brussel of via ons contactformulier). Je ontvangt onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer waaronder jouw klacht is geregistreerd. Een beheerder wordt aan jou toegewezen en zorgt in alle neutraliteit voor je dossier.

Indien je niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing kan je je richten tot de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel (www.ombudsman.as).