Ga naar de hoofdinhoud

Pensioen-overeenkomst voor Zelfstandigen

 • Aanvulling op VAPZ voor zelfstandigen met een eenmanszaak
 • 30% fiscaal voordeel op uw stortingen
 • Keuze tussen gewaarborgde intrestvoet en/of potentieel hoger rendement in één contract

Zelfstandige met een eenmanszaak?

 Spaar met de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) voor een aanvullend pensioen en geniet 30% fiscaal voordeel.

Waarom sparen voor uw pensioen in een POZ?

Voordelen voor u, als zelfstandige zonder vennootschap:

 • u geniet een belastingvermindering van 30% op uw stortingen, in de mate dat de 80%-regel wordt gerespecteerd
 • het eindkapitaal dat bij wettelijke pensionering wordt uitgekeerd, wordt tegen een voordelig tarief belast
 • flexibiliteit in stortingen en beheer: u kiest zelf wanneer u stort maandelijks, trimestrieel, semestrieel of jaarlijks

Het levenscyclusbeheer houdt rekening met uw individuele wensen en situatie. Het evolueert de verdeling van uw investeringen immers in functie van uw leeftijd. Wanneer u dichter bij uw pensioen komt, zorgt AXA ervoor dat uw spaargeld minder impact zal ondervinden van eventuele beursschommelingen.

Het is een flexibele combinatie van veiligheid en potentieel hoger rendement omdat u belegt in:

 • een luik Invest dat een potentieel hoger rendement biedt:
  • investering: aandelen en/of obligatiefondsen
  • risico: deze investeringen zijn onderworpen aan waardeschommelingen
  • langetermijnvisie: door op lange termijn te beleggen bieden beursevoluties doorgaans hogere rendementen dan risicoloze spaarinspanningen
  • individuele situatie: in functie van uw leeftijd en risicoprofiel
  • geen kapitaalgarantie : het beleggingsrisico wordt volledig door u gedragen
 • een luik Secure dat mikt op veiligheid. Veiligheid, want u krijgt een gewaarborgde intrestvoet die jaarlijks wordt herzien en daardoor mee kan evolueren met een eventuele stijgende intrestvoet

Luik Invest

 • gericht op de financiële markten voor een maximaal rendement van uw spaargeld
 • kapitaal is niet gegarandeerd

Luik Secure

 • gewaarborgde intrestvoet
 • meer zekerheid

Samen met uw makelaar bepaalt u:

DE LEVENSCYCLUSSTRATEGIE

 • Levenscyclusstrategie Invest
  De levenscyclusstrategie in Invest combineert één of meer interne beleggingsfondsen van het luik Invest. De investering bevindt zich enkel in het luik Invest.
 • Levenscyclusstrategie gemengd
  De gemengde levenscyclusstrategie combineert het luik Secure met één of meer interne beleggingsfondsen van het luik Invest. Naarmate de pensioenleeftijd nadert bevindt een groter deel van de investering zich in het luik Secure.

HET TYPE VARIANT

Beide types van levenscyclustrategieën bestaan in 3 varianten, afhankelijk van uw risicobereidheid:

 • defensief : u kiest ervoor om het beleggingsrisico zoveel mogelijk te beperken
 • dynamisch : u kiest voor de maximale opbrengst, ondanks de onzekerheid
 • neutraal : u zoekt een evenwicht tussen de defensieve en dynamische variant

Wil u liever zelf de beslissingen maken voor uw pensioenopbouw? Dat kan!

Dit noemen we het ‘Vrij beheer’. U bepaalt samen met uw makelaar vrij de verdeling van uw spaartegoed en uw stortingen:

 • enkel in luik Invest
 • enkel in luik Secure
 • combinatie luik Invest en luik Secure

Volg de evolutie van de eenheidswaarde van de interne fondsen via de Fundfinder.

Bij de keuze voor een Vrij beheer met enkel een luik Secure kan u ervoor kiezen om uw vastgoedproject deels of geheel te financieren. Om uw vastgoed te financieren neemt u een voorschot op uw pensioenplan of wordt dit in zijn geheel in pand gegeven.

 • minimum aan kosten: enkel een dossierkost van 125 euro per voorschotakte
 • intrestvoet: 1%

Een voorschot op uw POZ kan worden gebruikt voor de aankoop, bouw of verbouwing van een onroerend goed gelegen in de Europese Economische Ruimte (EER).

De toepassingsmogelijkheden zijn zeer ruim:

 • aankoop of bouw van een onroerend goed
 • aankoop van bouwgrond
 • renovatie van uw woning
 • (her)aanleggen van uw tuin
 • installeren van een zwembad
 • terugbetalen van een lopend vastgoedkrediet ...

Vergeleken met een hypothecaire lening vereist een voorschot geen vastgoedexpertise en betaalt u bovendien geen notaris- of registratiekosten.

 Aanvullende dekkingen

U kan binnen uw POZ-contract volgende aanvullende waarborgen afsluiten:

 • dekking tegen arbeidsongeschiktheid
  Om uzelf te beschermen tegen de gevolgen van langdurige ziekte, depressie, ongeval …
 • overlijdensdekking
  Om uw gezin te beschermen als u vroegtijdig zou overlijden.

Voor u een contract afsluit

U raadpleegt best steeds de Algemene Voorwaarden, de Informatiefiche tweede pijler en het Beheersreglement.

CONTACTEER ME SIMULEER UW PENSIOEN

Waarom sparen voor uw pensioen?

Met een gemiddeld maandelijks brutopensioen van 753 euro voor een alleenstaande zelfstandige is sparen voor een aanvullend pensioen een noodzaak! Vul uw wettelijk pensioen aan en geniet ondertussen fiscale voordelen, al dan niet via uw vennootschap.

Bron: Federale Pensioendienst 2020

Uw makelaar staat altijd aan uw zijde

 • Met vrijblijvend en persoonlijk advies
 • Opmaken van een offerte
 • Hulp met kennis van zaken
 • Ook bij u in de buurt
Contacteer me
Uw makelaar staat altijd aan je zijde 

POZ combineren

 • Als zelfstandige in een éénmanszaak kan u uw POZ combineren met pensioensparen, langetermijnsparen of een VAPZ.
 • Als geconventioneerd zorgverlener kan je je RIZIV-toelage gebruiken om een aanvullend rust-en of overlevingspensioen op te bouwen, of om je te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.

Afspraak in uw persoonlijke MyAXA klantenzone!

In uw MyAXA klantenzone vindt u:

 • informatie en documenten (jaarstaten, fiscale attesten, …) gelinkt aan uw contract(en) aanvullende pensioenopbouw en de eventuele aanvullende dekkingen
 • een gepersonaliseerde visuele weergave van uw bijeengespaarde bedrag en het fiscale voordeel
 • de aangifte en opvolging van uw dossier arbeidsongeschiktheid (indien u voor deze aanvullende dekking hebt gekozen) met een duidelijk zicht op de status van uw dossier, de communicaties en de betalingen.
MELD U AAN

Aanpak duurzaam beleggen

AXA Belgium hecht veel belang aan duurzaamheid en steunt de Europese regelgeving omtrent duurzame financiering volledig.

Er wordt niet alleen met de traditionele financiële criteria, zoals rendement, rekening gehouden maar ook met ESG-criteria (ecologisch, sociaal en goed bestuur). Dit product is samengesteld uit duurzame fondsen die ecologische of sociale kenmerken promoten.

Je kan meer informatie terugvinden over deze ecologische of sociale kenmerken in de "ESG infofiche", via onderstaande link.

 • Pension Plan Pro Global Bonds Core
 • Pension Plan Pro Global Bonds Satellite
 • Pension Plan Pro Global Equity
 • Pension Plan Pro Global Equity Real Estate
 • Pension Plan Pro Global Mixed Balanced
 • Pension Plan Pro Global Mixed Dynamic
 • Pension Plan Pro Inflation
 • Pension Plan Pro Liquidity
 • Pension Plan Pro Liquidity Drip Feed
 • Pension Plan Pro secure

Meer weten over uw fondsen?

In de Fundfinder vindt u een overzicht van de samenstelling, de risico's, de geschiedenis van de rendementen en de evolutie van de netto-inventariswaarde van de tak 23 fondsen in het luik Invest van uw contract.

Naar de Fundfinder

Nog vragen?

Je kan als verzekerde je POZ gebruiken voor de financiering van vastgoed door een voorschot op te nemen. Je kan de rechten van de pensioenovereenkomst ook in pand geven voor het verkrijgen van een hypothecair krediet bij een bank.

Het opgenomen voorschot of de inpandgeving van pensioenrechten moeten dienen om je in staat te stellen een onroerend goed dat in de E.E.R. gelegen is te verwerven, te bouwen, te verbeteren, te herstellen of te verbouwen of je belastbare inkomsten op te brengen. Indien het vastgoed eerder uit je patrimonium verdwijnt bv. door een verkoop, dient het voorschot of de lening onmiddellijk te worden terugbetaald.

Je kan kiezen tussen twee types voorschotten: voorschotten met jaarlijkse intrestbetaling en voorschotten met intrestkapitalisatie.
De voorschotakte vermeldt de voorwaarden waaronder dit voorschot wordt toegekend.

Ja. Je kan als zelfstandige met een eenmanszaak ook sparen in een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ). Daarnaast kan je uiteraard ook steeds sparen via pensioensparen en/of langetermijnsparen.

Bij een VAPZ geldt het stelsel van de fictieve rente: op de wettelijke pensioenleeftijd wordt het brutokapitaal uitbetaald. Daarop dient een RIZIV-bijdrage van 3,55% en een solidariteitsbijdrage van max. 2% te worden betaald. Afhankelijk van uw leeftijd op het moment van pensionering, wordt er tussen 3,5% en 5% van het uitgekeerde bedrag toegevoegd aan uw pensioeninkomen gedurende 10 jaar (indien u 65 jaar of ouder bent) of gedurende 13 jaar in de personenbelasting.

Bij een IPT is er een eenmalige eindbelasting van 20% op 60 jaar, 18% op 61 jaar en 16,5% op de leeftijd van 62 tot 64 jaar. Op de wettelijke pensioenleeftijd geldt er een belasting van 10% als u tot die leeftijd actief blijft. Dit pensioenkapitaal wordt nog onderworpen aan een RIZIV-bijdrage van 3,55% en een solidariteitsbijdrage van max. 2% bovenop je eindbelasting.

Bij een POZ bedraagt de eindbelasting slechts 10% op je eindkapitaal. Daarnaast is er een RIZIV-bijdrage van 3,55% en een solidariteitsbijdrage van max. 2%.

Bij overlijden voor pensionering van de verzekeringnemer wordt de uitkering gestort naar de in het contract aangewezen begunstigde(n).

De uitkering bij overlijden hangt af van de optie die de verzekeringnemer koos. De uitkering bij overlijden bestaat uit het bedrag van de opgebouwde reserve, eventueel vermeerderd met een kapitaal overlijden. De verschillende opties zijn beschreven in de algemene voorwaarden.

Deze pensioenovereenkomst kan worden aangevuld met een bijkomende verzekering die het overlijdensrisico door ongeval dekt.

Alle bedragen van je spaartegoeden (inclusief rente) in je MyAXA klantenzone zijn brutobedragen vóór belastingaftrek. De precieze eindbelasting hangt af van het soort spaarformule (VAPZ, IPT of POZ). Bij vervroegde afkoop of bij overlijden zal deze belasting op dat moment betaald moeten worden door jezelf of je naasten.

Meer info over deze belasting vind je terug in de productpagina van je spaarformule voor een aanvullend pensioen: VAPZ, IPT of POZ.

Interessant voor u

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Hebt u een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. U krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van uw klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor uw dossier zorgt.

Vul het klachtenformulier in 

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.


Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel.